سازمان دانش آموزی
سامانه ملی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم دانش آموزان


مدیران محترم مدارس: با توجه به ترافیک کاری روزهای دو شنبه و چهار شنبه لطفا در روزهای دیگر و ساعات غیر اداری به پورتال مراجعه فرمایید .

ورود به پورتال